หอมแดง

 

หอมแดง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 หอมแดงสด หอมแดง แห้ง 7-15 วัน
จุดรับซื้อนายสมบูรณ์ บุญเกิด จุดรับซื้อนายสุธน บัวเย็น ร้านสิทธิกร
อ.แม่แจ่ม อ.ดอยสะเก็ด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร. (045) 611576
    ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
เดือน วันที่          
มีนาคม
1
-
-
17.00
14.00
11.00
 
2
-
-
17.00
14.00
11.00
 
3
-
-
17.00
14.00
11.00
 
4
-
-
17.00
14.00
11.00
 
5
-
-
17.00
14.00
10.00
 
6
-
-
-
-
-
 
7
-
-
-
-
-
 
8
-
-
17.00
14.00
10.00
 
9
-
-
17.00
14.00
10.00
 
10
7.00
7.00
17.00
14.00
10.00
 
11
7.00
7.00
17.00
14.00
10.00
 
12
6.50
7.00
17.00
14.00
10.00
 
13
-
-
-
-
-
 
14
-
-
-
-
-
 
15
6.50
6.50
15.00
13.00
8.00
 
16
6.00
6.50
15.00
13.00
8.00
 
17
6.00
6.00
15.00
13.00
8.00
 
18
6.00
6.00
15.00
13.00
-
 
19
6.00
6.00
15.00
13.00
-
 
20
-
-
-
-
-
 
21
-
-
-
-
-
 
22
6.00
6.00
15.00
13.00
-
 
23
6.00
6.00
15.00
13.00
-
 
24
6.00
6.00
15.00
13.00
-
 
25
6.00
6.00
15.00
13.00
-
 
26
-
-
15.00
13.00
-
 
27
-
-
-
-
-
 
28
-
-
-
-
-
 
29
5.50
5.50
15.00
13.00
-
 
30
5.50
5.50
-
-
-
 
31
5.50
5.00
-
-
-