กระเทียม

 

กระเทียม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 กระเทียม
จุดรับซื้อนายดวงติ๊บ สันนิถา คุณฉายพิน  รุ่นบาง
อ.เชียงดาว จ.อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
13.00
-
 
2
13.00
-
 
3
13.00
-
 
4
13.00
-
 
5
13.00
-
 
6
-
-
 
7
-
-
 
8
12.00
-
 
9
12.00
-
 
10
12.00
-
 
11
12.00
-
 
12
12.00
-
 
13
-
-
 
14
-
-
 
15
12.00
-
 
16
12.00
-
 
17
12.00
-
 
18
12.00
-
 
19
12.00
-
 
20
-
-
 
21
-
-
 
22
12.00
-
 
23
12.00
-
 
24
12.00
-
 
25
12.00
-
 
26
-
-
 
27
-
-
 
28
-
-
 
29
12.00
-
 
30
12.00
-
 
31
12.00
-