มะพร้าว 

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2564 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮง จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขันธ์ อ.เมือง จ.ชุมพร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614      
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่          
มีนาคม
1
1,600 1,600 1,700 1,400 1,400
 
2
1,600 1,600 1,700 1,400 1,400
 
3
1,600 1,600 1,700 1,400 1,400
 
4
1,600 1,600 1,700 1,400 1,400
 
5
1,600 1,600 1,700 1,400 1,400
 
6
- - - - -
 
7
- - - - -
 
8
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
9
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
10
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
11
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
12
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
13
-   - - -
 
14
- - - - -
 
15
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
16
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
17
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
18
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
19
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
20
- - - - -
 
21
- - - - -
 
22
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
23
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
24
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
25
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
26
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
27
- - - - -
 
28
- - - - -
 
29
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
30
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400
 
31
1,500 1,600 1,700 1,400 1,400