กาแฟ

 

กาแฟ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 สารกาแฟโรบัสต้า 
สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร  บริษัท เนสเล่ จำกัด
อ.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ อ.สวี
จ.ชุมพร จ.ชุมพร จ.ชุมพร
คละ
เดือน วันที่      
มีนาคม
1
65.00 66.50 60.00
 
2
65.00 66.50 60.00
 
3
65.00 66.50 60.00
 
4
65.00 66.50 60.00
 
5
65.00 66.50 60.00
 
6
- - -
 
7
- - -
 
8
65.00 66.50 60.00
 
9
65.00 66.50 60.00
 
10
- 66.00 60.00
 
11
- 66.00 60.00
 
12
- 66.00 60.00
 
13
- - -
 
14
- - -
 
15
- - 60.00
 
16
- - 60.00
 
17
- - 60.00
 
18
- - 60.00
 
19
- - 60.00
 
20
- - -
 
21
- - -
 
22
- - 60.00
 
23
- - 60.00
 
24
- - 60.00
 
25
- - -
 
26
- - -
 
27
- - -
 
28
- - -
 
29
- - -
 
30
- - -
 
31
- - -