ทุเรียน

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 ทุเรียนหมอนทอง
บริษัทโยโก แอนด์ตงหมิง จำกัด ล้งนายณัฐกฤษฏ์ โอฬารหิรัญรักษ์
อ.ขลุง อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี
ส่งออก เกรด
AB
ส่งออก เกรด
AB
ส่งออก เกรด
C
มีนาคม
1
160.00 160.00 130.00
 
2
160.00 160.00 130.00
 
3
160.00 160.00 130.00
 
4
170.00 160.00 130.00
 
5
- 160.00 130.00
 
6
- - -
 
7
- - -
 
8
170.00 160.00 130.00
 
9
170.00 160.00 130.00
 
10
170.00 160.00 130.00
 
11
- 160.00 130.00
 
12
- - -
 
13
180.00 170.00 130.00
 
14
180.00 170.00 130.00
 
15
180.00 180.00 150.00
 
16
180.00 180.00 150.00
 
17
180.00 180.00 150.00
 
18
- 180.00 150.00
 
19
- 180.00 150.00
 
20
- - -
 
21
- - -
 
22
- 190.00 150.00
 
23
- 190.00 150.00
 
24
- 190.00 150.00
 
25
- 190.00 150.00
 
26
- 190.00 150.00
 
27
- - -
 
28
- - -
 
29 - 190.00 150.00
 
30 - - -
 
31 - - -