อ้อยโรงงาน

 

อ้อยโรงงาน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2564 อ้อยโรงงาน
บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
1,121.48 -
 
2
1,137.48 -
 
3
1,134.72 -
 
4
1,133.62 -
 
5
1,122.03 -
 
6
- -
 
7
- -
 
8
1,129.76 -
 
9
1,141.90 -
 
10
1,124.29 -
 
11
1,135.89 -
 
12
1,127.55 -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
1,124.79 -
 
16
1,112.65 -
 
17
1,081.73 -
 
18
- -
 
19
- -
 
20
- -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
- -
 
26
- -
 
27
- -
 
28
- -
 
29
- -
 
30
- -
 
31
- -