หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ขามทะเลสอ
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
 
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
มีนาคม
1
2.20 2.15 2.35 2.50
 
2
2.20 2.15 2.35 2.60
 
3
2.20 2.15 2.35 2.60
 
4
2.20 2.15 2.35 2.60
 
5
2.20 2.15 2.35 2.60
 
6
- - - -
 
7
- - - -
 
8
2.20 2.15 2.35 2.60
 
9
2.20 2.15 2.35 2.60
 
10
2.25 2.35 2.35 2.60
 
11
2.25 2.35 2.35 2.60
 
12
2.25 2.35 2.35 2.60
 
13
- - - -
 
14
- - - -
 
15
2.25 2.35 2.35 2.60
 
16
2.25 2.35 2.35 2.60
 
17
2.25 2.35 2.35 2.60
 
18
2.35 2.35 2.35 2.60
 
19
2.35 2.35 2.35 2.60
 
20
- - - -
 
21
- - - -
 
22
2.35 2.35 2.35 2.60
 
23
2.35 2.35 2.35 2.55
 
24
2.35 2.50 2.35 2.55
 
25
2.35 2.50 2.35 2.55
 
26
2.40 2.50 2.35 2.55
 
27
- - - -
 
28
- - - -
 
29
2.40 2.50 2.35 2.55
 
30
2.40 2.50 2.35 2.55
 
31
2.40 2.50 2.35 2.55