รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 12 กรกฎาคม 2562