รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 13 กรกฎาคม 2562