เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 232 การบูรณาการงานด้านเกษตรอินทรีย์