เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 233 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค