เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 235 การสำรวจผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต