เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 242 เกษตรผสมผสาน