เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 244 เรื่อง ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก