เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 250 เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร