เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 252 การบริหาร Supply Chain จากการคาดการณ์ผลกระทบ Covid 19