เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 280 งานสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564