เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 282 ทางรอดปลอดภัย สู่เกษตรวิถีใหม่ที่ยั่งยืน