การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน AFSIS ครั้งที่ 16

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน AFSIS ครั้งที่ 16 (The 16th Focal Point Meeting of AFSIS) และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 เรื่อง Improving Statistics Data on Food Processing and Distribution Related to Agricultural Crops in ASEAN Region (ISFAS) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการ ISFAS ในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนพิจารณาแผนงานและแนวทางการดําเนินงานโครงการ ISFAS ปี 2018 ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1715033191919108