ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สศก. ครั้งที่ 1/2562

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อทบทวนภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี โดยมีระยะเวลาตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2293476967408058