การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กษ. ระยะ 3 ปี

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยรองเลขาธิการ สศก. และผู้บริหาร สศก. ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) และแผนงาน/โครงการ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กษ. และติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานต่อไป โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีหน่วยงานจากภายนอก ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2304966312925790