พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สศก. สผ. และอบก.

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ณ ห้องประชุม Executive ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการคำนวณและกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: MRV) สำหรับการติดตามประเมินผลการลดก๊าชเรือนกระจกจากการดำเนินมาตรการ/นโยบายในภาคการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าชเรือนกระจกของประเทศ อีกทั้งได้มีการบรรยายโดย นางสายรัก ไชยลังกา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจทรัพยากรการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนายศิวัช แก้วเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในภาคการเกษตร” โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2355313414557746