การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงแนวทางการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2480765182012568