การประชุมหารือโครงการ Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highland

      วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือโครงการ Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highland ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ได้ทำความร่วมมือกับ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานลดความเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี (เดือนกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2566)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2639099342845817