การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน FTA ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 7 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของกรมปศุสัตว์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2666113640144387