การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สศท. 1-12 ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 8 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 และการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน สศท. 1-12 และประธานคณะทำงานพัฒนางานของ สศท. 1-12

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2668627966559621