เลขาธิการ สศก. หารือการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      วันที่ 9 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าพบหารือ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อหารือแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามลำดับความสำคัญ และกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ แล กปร. นอกจากนี้ ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (big data) เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดโครงการต่อไป 

      ทั้งนี้ สศก. จะได้จัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และภายนอก ให้รับทราบและเข้าใจถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงกำหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ร่วมกันทุกภาคส่วนต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2670407523048332