การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น

      วันที่ 13 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลของ สศก. มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้ในการสำรวจ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกแบบแผนการสำรวจที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง การบรรณาธิกร การบันทึกข้อมูล การประมาณค่าข้อมูล ตลอดจนการทำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2679589948796756