เลขาธิการ สศก. ร่วมหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

     วันที่ 20 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวซึ่งนำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงแนวทางแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โอกาสนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงผู้แทนเกษตรกรชาวสวนฯเพื่อเป็นองค์ประกอบคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนำเข้ามะพร้าว การผลักดันมะพร้าวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการศึกษาและกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดตลอดห่วงโซ่อุปทาน การกำหนดช่วงอนุญาตการนำเข้ามะพร้าวให้เกิดความสมดุลหรือไม่กระทบกับช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด การจัดทำข้อมูลพื้นที่ปลูก ผลผลิต และต้นทุนการผลิตมะพร้าว ตลอดจนการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่เกษตรกรให้มากขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2694833623939055