สศก. ร่วมประชุมหารือนโยบายด้านการเกษตร

      วันที่ 28 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินนโยบายด้านการเกษตร ระหว่างนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภา หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ รวมทั้งแผนความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาทิ การลงทุนความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ความร่วมมือในนโยบายการตลาดนำการผลิต ความร่วมมือเรื่องการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัด ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และ E-commerce และ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือและสัตว์น้ำในประเทศ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2711181632304254