สศก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

       วันที่ 28 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ บิ๊กโจ้ย คันทรี รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ท่านผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขอบเขต กระบวนการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค และระดมความคิดเห็นและร่วมกันจัดทำร่างรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/