สศก. ร่วมงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2563

      วันที่ 29 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2715245665231184