เลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา และบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2564

               วันที่ 8 เมษายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา และบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้อง 135 - 135 กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาแผนบริหารจัดการผลไม้ตะวันออก ภาคเหนือ ปี 2564 และแนวทางพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565 - 2570

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3856245927797813