กระเทียมราคาดี ได้คุณภาพ ด้านหอมแดง-พริก-ถั่วเขียว ผลผลิตมาก ราคาลง แต่ยังสูงกว่าต้นทุน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ กระเทียมช่วงไตรมาส 1 ราคาดี เฉลี่ย 27 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากได้คุณภาพและมาตรการของศุลกากร ด้านหอมแดง พริกขี้หนูสวน และถั่วเขียว ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาที่เกษตรกรขายได้ยังคงสูงกว่าต้นทุนการผลิตขอ