เปิดข้อมูลเอกภาพพืช สศท.2 แจง การผลิตนาปรัง-มันสำปะหลังโรงงาน ปี 59 จ.พิษณุโลก

ข่าวที่ 45/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 เปิดข้อมูลเอกภาพพืช สศท.2 แจง การผลิตนาปรัง-มันสำปะหลังโรงงาน ปี 59 จ.พิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 เผยผลข้อมูลเอกภาพ โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2559 ระบุ จังหวัดพิษณุโลก ข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2559 เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ในขณะที่มันสำปะหลังโรงงาน เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาดี จูงใจเกษตรกรเพาะปลูกเพิ่ม ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลง จากสภาพภูมิอากาศร้อนจัด ส่งผลให้ต้นมันสำปะหลังโรงงานเจริญเติบโตได้ไม่เต็มเช่นเดียวกับข้าวนาปรัง นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2559 รวม 17 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) เป็นประธานคณะทำงาน มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงาน และเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลการเกษตรด้านพืชให้เป็นเอกภาพทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคให้มีความถูกต้อง รวม 6ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรังมันสำปะหลังโรงงาน ปีเพาะปลูก 2559 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น1และ2 และ ถั่วเหลือง รุ่น1และ2 ปีเพาะปลูก 2558/59 สำหรับข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2559 มีเนื้อที่เพาะปลูก 330,849 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 317,225 ไร่ ผลผลิต 195,034 ตัน ผลผลิต (ความชื้น 15%) เฉลี่ย 615 กก./ไร่ โดยเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศร้อนจัด ส่งผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 มีเนื้อที่เพาะปลูก 188,294 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 159,078 ไร่ ผลผลิต 491,566 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,090 กก./ไร่ โดยเนื้อที่เพาะปลูก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาดี เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจากที่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และสภาพภูมิอากาศร้อนจัด ส่งผลให้ต้นมันสำปะหลังโรงงานเจริญเติบโตได้ไม่เต็มเช่นเดียวกับข้าวนาปรัง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของพืชชนิดอื่นๆ ได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5532-2650 และ 0-5532-2658 ต่อ 15 หรืออีเมล zone2@oae.go.th หรือที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด ในภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ในวันและเวลาราชการ ********************************** ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก