ดัชนีราคาและผลผลิต เม.ย. ปรับตัวเพิ่ม ระบุ พ.ค. ยาง-อ้อย-ทุเรียน-กุ้ง ราคายังพุ่ง

ข่าวที่ 62/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดัชนีราคาและผลผลิต เม.ย. ปรับตัวเพิ่ม ระบุ พ.ค. ยาง-อ้อย-ทุเรียน-กุ้ง ราคายังพุ่ง เดือนเมษายน ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคาดพฤษภาคมยางพารา อ้อยโรงงาน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม จะมีราคาเพิ่มขึ้นหากเทียบกับเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ส่งผลรายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนเมษายน 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.75 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เมษายน 2559) โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นยางเข้าสู่ช่วงผลัดใบทำให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลง ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากเกษตรกร ขุดหัวมันค่อนข้างมาก เพื่อเตรียมปลูกมันสำปะหลังรอบต่อไป ประกอบกับราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ผู้นำเข้าจากประเทศจีนชะลอการรับซื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงลดลง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา หากเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ภาพรวมดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.63สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปยางขั้นต้นชะลอการซื้อยางก่อนถึงช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและบางพื้นที่มีสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ไก่เนื้อ เจริญเติบโตช้า ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สำหรับในเดือนพฤษภาคม 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เมษายน 2559) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน หากเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 16.38 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไมสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนในพฤษภาคม 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และทุเรียน ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 30.94 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.75 และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.44 ส่วนเดือนพฤษภาคม 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาที่ยังคงขยายตัว ********************* ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร