รัฐมนตรีเกษตรฯ เผย นโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรเกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นดัน GDP ภาคการเกษตร ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

รมว.กษ. แจงผลงานปฏิรูปภาคเกษตรพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเน้นการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อชี้ความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำเกษตร และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก). เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษต