กษ. เปิดงาน Field Day ชัยนาท ชู ศพก. หนองมะโมง ยกระดับ 11 ฐานเรียนรู้ สร้างรายได้เสริม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร หรือ Field Day ต้อนรับฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศพก. อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ชู 11 ฐานเรียนรู้ หนุนนโยบายรัฐ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเขียวหลังนา สร้างรายได้เสริม