ดุลการค้าไทย 5 เดือนแรก ยาง ฉลุย ส่งออกโต 61% รุกตลาดใหม่ ไก่สดไทยไปเกาหลีใต้ โกย 91 ล้าน บ.

ข่าวที่ 80/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ดุลการค้าไทย 5 เดือนแรก ยาง ฉลุย ส่งออกโต 61% รุกตลาดใหม่ ไก่สดไทยไปเกาหลีใต้ โกย 91 ล้าน บ. ส่งออกสินค้าเกษตรไทย 5 เดือนแรกเติบโต ไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เผย ยางพารา มูลค่าส่งออกรับตลาดโลก 5 เดือนแรกพุ่ง 98,000 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 61 เสริมทัพอีกแรงหลังเกาหลีใต้ ไฟเขียวนำเข้าไก่สด5 เดือน โกย 91 ล้านบาท มั่นใจ อนาคตไทยพร้อมไต่ขึ้นลำดับที่ 6 ส่งออกสินค้าเกษตรในตลาดโลก นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24 และ 4001) ของไทยในปี 2560 ช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ว่า มีมูลค่าการค้า 718,950 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2) โดยไทยส่งออก 552,291 ล้านบาท(เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8) ไทยนำเข้า 166,659 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 15) จึงทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 385,632 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24) หน่วย: ล้านบาท รายการ 2559 2559 2560 มูลค่าเปลี่ยนแปลง ร้อยละเปลี่ยนแปลง (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) (2559-2560) มูลค่าการค้า 1,699,366 704,751 718,950 14,199 2.0 ส่งออก 1,220,518 507,490 552,291 44,801 8.8 นำเข้า 478,847 197,261 166,659 -30,602 -15.5 ดุลการค้า 741,671 310,229 385,632 75,403 24.3 ที่มา : กรมศุลกากร (ปรับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60) สำหรับมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย ในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปี 2560 และตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ยางพารา (จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น อเมริกา) ข้าว (จีน เบนิน อเมริกา แอฟริกาใต้) มันสำปะหลัง (จีน) เนื้อไก่ (ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป) กุ้ง (อเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม) ผลไม้ (อาเซียน ญี่ปุ่น ไต้หวัน) อย่างไรก็ตาม ช่วง 5 เดือนแรกพบว่า ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยยังคงเป็น อาเซียน (ร้อยละ 26) มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ผลไม้ และยาง จีน (ร้อยละ 16) มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ ยาง มันสำปะหลัง และข้าว ญี่ปุ่น (ร้อยละ 13) ซึ่งส่งออกอาหารปรุงแต่ง และยาง สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 11) ส่งออกอาหารปรุงแต่ง และยาง และสหภาพยุโรป (ร้อยละ 9) มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ อาหารปรุงแต่ง ยาง และเครื่องปรุงอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้น การดำเนินการเจรจาให้คู่ค้ายอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงมีตลาดส่งออกใหม่เพื่อรองรับความ ผันผวนของตลาดเดิม เช่น เกาหลีใต้ ซึ่งได้กลับมาเริ่มส่งออกเนื้อไก่สด/แช่เย็น แช่แข็ง ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าชนิดนี้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 ประมาณ 91 ล้านบาท และการเจรจาเปิดตลาดด้านมาตรฐานของสินค้าปลาและสัตว์น้ำในตลาดรัสเซีย และเม็กซิโก มูลค่าการส่งออกสินค้าชนิดนี้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 ประมาณ 179 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ในทั้งสองตลาดใหม่ ตามลำดับ หน่วย: ล้านบาท มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร 2559 2559 2560 ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง ในตลาดส่งออกใหม่ (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) เกาหลีใต้ 24,967 10,743 11,940 11 รัสเซีย 4,327 1,570 2,029 29 เม็กซิโก 1,297 524 565 8 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ไทยสามารถไต่อับดับการส่งออกสินค้าเกษตรในตลาดโลกขึ้นมาได้โดยตลอด โดยจากลำดับที่ 9 ในปี 2555 ขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกลำดับที่ 7 ในปี 2558 รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน แคนาดา และอินโดนีเซีย และในอนาคตถือว่ามีโอกาสขยับขึ้นไปเป็นลำดับที่ 6 ได้แน่นอน หากสามารถรักษามาตรฐานการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ********************* ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ