รัฐมนตรีเกษตรฯ เรียก ขรก. ทั่วประเทศ เร่งนโยบายสู่การปฏิบัติ เน้นทำงานแบบสายโซ่ที่แข็งแกร่ง

ข่าวที่ 84/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 รัฐมนตรีเกษตรฯ เรียก ขรก. ทั่วประเทศ เร่งนโยบายสู่การปฏิบัติ เน้นทำงานแบบสายโซ่ที่แข็งแกร่ง รัฐมนตรีเกษตรฯ เรียกหารือผู้บริหาร และ SC ทั่วประเทศ ซักซ้อม เร่งแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ย้ำชัดการปฏิบัติงานต้องประสานความร่วมมือแบบสายโซ่ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะโซ่ข้อกลาง ในระดับผู้อำนวยการกอง และทีม SCต้องเข้าใจบทบาทตนเอง เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจตรงกัน ชัดเจน สู่เป้าหมายร่วมกันเพื่อเกษตรกร วันนี้ (12 กรกฎาคม 2560) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายในการประชุมซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ทั่วประเทศ ประมาณ 1,400 คน การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจัยที่จะส่งผลให้นโยบายสำเร็จได้ ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นระบบเหมือนสายโซ่ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวง แผนงาน โครงการระดับกรมสู่การปฏิบัติ เหมือนโซ่เป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ โซ่ข้อต้น คือ ผู้บริหารระดับสูง โซ่ข้อกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าของหน่วยงานระดับกรม และทีม Single Command (SC) ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงทำงานทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ มีความเข้าใจ สร้างการรับรู้ในเรื่องของ นโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สู่เป้าหมายร่วมกัน และโซ่ข้อปลาย คือ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ตำบล ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร ในการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 คือ การเกษตรที่ใช้นวัตกรรมแบบอัจฉริยะ (Smart) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ด้วยสินค้าที่มีความปลอดภัย ยกระดับมูลค่าด้วยคุณภาพมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรน้ำ และใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันแบบประชารัฐ สำหรับปี 2560-2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนด้วยนโยบายยกกระดาษ A4 แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพสินค้า ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตร GAP หรือเกษตรอินทรีย์ 2) ด้านประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สามารถขยายผลรวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เรียกว่าข้อมูลชุดแผนที่ Agri-map หรือ Zoning by Agri-map 3) การลดรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่ และ 4) สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยให้องค์ความรู้ผ่าน ศพก. 882 ศูนย์ และขยายเครือข่าย 8,820 ศูนย์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการ 9101 ให้ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนกลไกกระบวนการยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ********************* ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร