ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ แจง 5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ข่าวที่ 94/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ แจง 5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จ ชนะเลิศดีเด่นแต่ละภาคของประเทศ แจงปัจจัยสู่ความสำเร็จ 5 ด้านสำคัญ คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ วางแผนการตลาด และ เน้นการบริหารจัดการ เตรียมขยายผลไปสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่แห่งอื่นๆ ต่อไป นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการศึกษาแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ตามระบบส่งเสริมการเกษตรสู่การขยายผลโดยคณะนักวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากแปลงใหญ่ที่ชนะเลิศดีเด่น ระดับประเทศในปีนี้ ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง : แปลงต้นแบบโคนม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาคใต้ : แปลงต้นแบบปาล์มน้ำมัน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แปลงต้นแบบข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และภาคเหนือ : แปลงต้นแบบลำไย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หน่วยงานภาคี ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ถือเป็นกลไกที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลผลิต ผลลัพธ์ และความยั่งยืน เป็นการยกระดับของการทำการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในอนาคต ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) กล่าวต่อไปว่า จากการถอดบทเรียน พบว่ามีปัจจัยสู่ความสำเร็จ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการลดต้นทุน เน้นการสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในทุกแปลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมนต่างๆ เพื่อทดแทนสารเคมีให้มากขึ้น การทำบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ทางบัญชีเพื่อนำมาปรับปรุงการผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา วิจัย คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต และผลักดันให้มีการนำมาใช้อย่างจริงจัง 2) ด้านการเพิ่มผลผลิต เน้นการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ภาคเอกชนมีการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากล 4) ด้านการตลาด มีการวางแผนการตลาดร่วมกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการผลิต การประเมินผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า ด้วยการศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตสินค้าในรูปแบบตลาดพันธะสัญญา (Contract Farming) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 5) ด้านการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Zero Waste ผลักดันเกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสืบทอดการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายในพื้นที่แปลงใหญ่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ สศก. จะได้นำผลการศึกษา ดังกล่าว ขยายผลไปสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่แห่งอื่นๆ ต่อไป โดยเกษตรกรและท่านที่สนใจสามารถขอข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 โทร. 074 312 996 หรือ อีเมล zone9@oae.go.th ********************* ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา