สศก. ร่วมประชุมอาเซียน ส่งเสริมสินค้าเกษตรฯ ครั้งที่ 24 สานต่อความร่วมมือ พัฒนาสินค้าร่วมกัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมความร่วมมือและแนวทางร่วมกันของอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 24 ณ ประเทศกัมพูชา ผลการดำเนินงานคณะทำงาน (NFPWG) มีความก้าวหน้ามากทั้ง 12 สินค้า ด้านไทย ในฐานะ Lead Country สินค้ามันสำปะหลัง