เปิดร่างแผนแม่บทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตร ปี 60 - 64 ยกระดับเพิ่มมูลค่า พัฒนาตลอดห่วงโซ่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดตัวร่างแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ปี 2560 - 2564 ชู 3 แนวทาง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน สู่การขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรในระยะ 5 ปี