เกษตรฯ พร้อมมาตรการขับเคลื่อน มั่นใจ ช่วยรักษาระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

ข่าวที่ 11/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เกษตรฯ พร้อมมาตรการขับเคลื่อน มั่นใจ ช่วยรักษาระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร
              นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร พบว่า ปี 2562 อยู่ที่ 269,449 บาท/ครัวเรือน/ปี แบ่งเป็น รายได้เงินสดสุทธิเกษตร 78,604 บาท (ร้อยละ 30) และรายได้เงินสดนอกเกษตร 190,845 บาท (ร้อยละ 70) ซึ่งภาพรวมรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนในปี 2562 เพิ่มสูงขึ้น     ร้อยละ 9.02 จากปี 2561 ซึ่งมีรายได้ 247,150 บาท/ครัวเรือน/ปี
                ขณะที่หนี้สินครัวเรือนเกษตร ปี 2562 อยู่ที่ 221,490 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยหนี้สินส่วนใหญ่ร้อยละ 55 กู้มาเพื่อการเกษตร และร้อยละ 45 กู้เพื่อนอกการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินเช่น บ้าน/ที่ดิน/และทรัพย์สินอื่นๆ นอกการเกษตร และส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นเพื่อใช้สำหรับการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกร   โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการบริโภค 182,034 บาท/ครัวเรือน/ปี พบว่า ครัวเรือนเกษตรจะยังมีเงินสดคงเหลือ 87,414    บาท/ครัวเรือน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ ยังมีความสามารถในการชำระคืนหนี้สินอยู่
                สำหรับปี 2563 สศก. คาดว่าสภาวะการณ์และปัจจัยต่างๆ อาจส่งผลกระทบและท้าทายต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยในหลายประเด็น ซึ่งภาครัฐมีมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพียงพอ อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรใน 5 สินค้าหลักสำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกรกว่า 6.8  ล้านครัวเรือน การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่มีสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ และการบริหารจัดการสินค้าอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ยังได้เร่งแผนการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563  ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนแล้วทันที ได้แก่ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และถั่วเขียว ซึ่งตลาดยังมีความต้องการสูง การปฏิบัติการฝนหลวง อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง 41,000 อัตราของกรมชลประทาน และการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อ สำหรับใช้ในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนต่อไป
รายได้-รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือนเกษตร
                                                                                                            หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1. รายได้เงินสดเกษตร 160,932 197,373 204,066
   -  พืช  (ร้อยละ) 73.23 73.73 75.80
   -  สัตว์  (ร้อยละ) 22.65 24.18 21.22
   -  อื่นๆ   (ร้อยละ) 4.12 2.09 2.98
2. รายจ่ายเงินสดเกษตร 101,957 122,890 125,462
3. รายได้เงินสดสุทธิเกษตร (1-2) 58,975 74,483 78,604
4. รายได้เงินสดนอกเกษตร 148,346 172,667 190,845
5. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน (3+4) 207,321 247,150 269,449
6. การอุปโภค-บริโภค 141,221 175,094 182,034
7. หนี้สินครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) 123,454 150,636 221,490
    7.1 ในเกษตร (ร้อยละ)                 54.96                56.90             55.44
    7.2 นอกเกษตร  (ร้อยละ)                 45.04                43.10             44.56
         - เพื่อการศึกษา  (ร้อยละ) 4.62 4.75 5.23
         - เพื่ออุปโภคบริโภค  (ร้อยละ) 31.66 36.98 25.87
         - บ้าน/ที่ดิน/ทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเกษตร  (ร้อยละ) 63.72 58.27 68.91
               รวม 100.00 100.00 100.00
8. เงินสดคงเหลือก่อนชำระหนี้  (5-6) 66,100 72,056 87,414
***********************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร