สศก. รุกภารกิจ Quick Win พัฒนา Web Application Farm D จำลองการออกแบบฟาร์มของเกษตรกรด้วยตนเอง

ข่าวที่ 27/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563
สศก. รุกภารกิจ Quick Win พัฒนา Web Application Farm D
จำลองการออกแบบฟาร์มของเกษตรกรด้วยตนเอง
                นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงได้มีการผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับกระบวนงานด้านการเกษตรให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดเพื่อให้การเกษตรไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับไทยแลนด์ 4.0 จึงได้กำหนดภารกิจเร่งด่วน หรือ “Quick Win” ขึ้น และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงค์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้เล็งเห็นประโยชน์ของภารกิจดังกล่าวที่มีต่อเกษตรกร ในเรื่องความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการผลิตทางการเกษตร จึงได้ผลักดันให้มีการพัฒนา Web Application “ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D” อันเป็นเครื่องมือจำลองแผนการผลิตการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ประกอบกับการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการนำข้อมูล Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์ ให้ทันต่อกับการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของโลกในยุคปัจจุบัน
                 “สำหรับ Web Application “ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D” พัฒนาขึ้นเพื่อการจำลอง ออกแบบ และเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในแต่ละรูปแบบ ซึ่งเกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มผ่าน Website โทรศัพท์มือถือ ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้วซึ่งมีผลตอบแทนต่ำไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้ด้วยตนเอง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้กับตนเอง” นายอลงกรณ์กล่าว
                    ด้านนางสาวภวิตา จันทันแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  สศก. กล่าวว่า การพัฒนา Web Application “ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D” สศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm management) โดยในระยะแรกกำหนดให้เกษตรกรสามารถเลือกผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏิทินการผลิต (Calendar) และข้อมูล ราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์ และประมง ในระดับตำบล รวมทั้งข้อมูลจำนวนครัวเรือนเกษตร ความเหมาะสมของที่ดิน และเนื้อที่การเพาะปลูก จากการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความร่วมมืออันดีจากทุกกรมภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพัธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน ระยะต่อไปจะทำการเพิ่มข้อมูลอันเป็นประโยช์ต่อการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้ายิ่งขึ้น ได้แก่ ราคาที่ขายได้รายเดือนในพื้นที่ใกล้เคียงในรอบปี แหล่งเงินทุน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การใช้งาน Web Application สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เริ่มด้วยการเลือกพื้นที่ (ตำบล) จากนั้นกำหนดจำนวนที่ดินที่จะวางแผนการผลิต และเลือกสินค้าที่จะผลิต กำหนดจำนวนพื้นที่ที่จะใช้ผลิตในแต่ละสินค้า โดยหากสินค้าที่เลือกมาในช่วงเวลาเดียวกันเต็มพื้นที่ดินที่มีอยู่ ก็จะไม่สามารถพิ่มสินค้าได้อีก และสามารถจำลองการใช้พื้นที่ได้ 3 รูปแบบ  ทั้งนี้ Web Application “ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D”  สามารถทดลองใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สศก.  ผ่านทาง http://quickwin.oae.go.th หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ซึ่งขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาเพื่อการตอบรับความต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมของเกษตรกรต่อไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : prcai@oae.go.th
************************************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร