เกษตรฯ เร่ง สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริ จัดเวทีใหญ่ขับเคลื่อนบูรณาการทุกภาคี

ข่าวที่ 29/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
 
เกษตรฯ เร่ง สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริ จัดเวทีใหญ่ขับเคลื่อนบูรณาการทุกภาคี
 
              นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในวันนี้  เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  ได้รับทราบและเข้าใจแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายในการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             ที่ผ่านมา มีแผนงานโครงการตามพระราชดำริภายใต้กระทรวงเกษตรฯ มากกว่า 3,500 โครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำกว่า 3,000 โครงการ และงานพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพกว่า 500 โครงการ  โดยการสัมมนาครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริให้สามารถนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เพราะภาคเกษตร สามารถรองรับวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจได้ดี จะเห็นได้จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบไวรัสโควิด-19  ที่อาจกระทบต่อพนักงานหรือแรงงานจากภาคธุรกิจหลายแห่งต้องกลับสู่ภูมิลำเนาไปประกอบอาชีพด้านเกษตร  นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรฯ ยังนำนโยบาย Eat Thai First เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย สินค้าเกษตรไทยให้ยืนหนึ่ง อันเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาภาคเกษตรไทยร่วมกัน  
                ด้านนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สศก. ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดงานงานครั้งนี้ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สนองงานพระราชดำริมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งเลขาธิการ กปร. (นายดนุชา สินธวานนท์) รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (นายอภิชาต จงสกุล) และปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) มาร่วมอภิปราย
                ทั้งนี้ สศก. ได้รับมอบหมายให้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทางประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถเป็นต้นแบบขยายผลไปในชุมชนใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ ต่อเนื่อง เช่น โครงการเกษตรวิชญา โครงการศูนย์ภูฟ้าฯ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ เป็นต้น นอกจากนี้ สศก. จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมิติต่าง ๆ เช่น รายละเอียดโครงการ   ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน Big Data ด้านการเกษตร  ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป 
           ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นอีกเวทีสำคัญ ที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ทุกหน่วยงานได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการขับเคลื่อนหลากหลายมิติ และรับทราบกรอบแนวทางในการติดตามโครงการฯ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ  อย่างกว้างขวางต่อไป ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในทุกมิติของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
***********************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : ศูนย์ประเมินผล