สำรวจแหล่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 จ. ภาคเหนือ เจาะสถานการณ์นำเข้าจากเมียนมาผ่านด่านแม่สอดไทย

ข่าวที่ 37/2563 วันที่ 11 มีนาคม  2563
 
สำรวจแหล่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 จ. ภาคเหนือ เจาะสถานการณ์นำเข้าจากเมียนมาผ่านด่านแม่สอดไทย
 
          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทางภาคเหนือ โดยข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า เนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 รวม 4 จังหวัด มีจำนวน  2.319 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2561/62 ที่จำนวน 2.419 ล้านไร่ (ลดลงร้อยละ 4)  ผลผลิต 1.509 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561/62 ที่จำนวน 1.743 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 13) เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง อีกทั้งยังประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาด
          ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กำหนดให้มีการนำเข้าโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมของทุกปี ในอัตราภาษีนำเข้า 0% และโดยในช่วงวันที่ 1 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งผลิตที่สำคัญของเมียนมา ได้แก่รัฐฉาน อิระวดี ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกับจีน จำนวนมากถึง 279,000 ตัน โดยนำเข้าทางด่านพรมแดนแม่สอดจังหวัดตาก เนื่องจาก มีการระบาดของโรคอหิวาต์อาฟริกาในสุกร ทำให้จีนมีนโยบายไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา  ส่งผลให้ราคาข้าวโพดในประเทศมีแนวโน้มลดลงโดยราคาเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์อยู่ที่กิโลกรัมละ 7.77 บาทลดลงจาก 8.65 บาท (ร้อยละ 10)  ในช่วงเดียวกันของปี 2562
ด้านนางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า รัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันรายได้ ปี 2562/63  ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับราคาที่เหมาะสม โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ ณ ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2562 - 31 พฤษภาคม 2563  และจ่ายเงินชดเชยงวดแรกตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา  และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนจนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ขณะนี้  ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 2 งวด จำนวน 87,329 ครัวเรือน วงเงิน 271.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.16 ของวงเงินชดเชย 923.33 ล้านบาท
          ทั้งนี้ จากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เกษตรกรมีความพึงพอใจ        ที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ แต่เกษตรกรในบางพื้นที่ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้เกษตรกรทราบ และแนะนำให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรภายหลังจากที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 15 - 60 วัน เพื่อรับสิทธิในการช่วยเหลือต่อไป
 
*********************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 
 ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร