สศก. สนองมาตรการรัฐเข้มข้น โควิด-19 เชิญชวนแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ ครบรอบ 41 ปี สศก. พร้อมเล็งแนวทาง Work from home ย้ำ งานมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบผู้ติดต่อราชการ

ข่าวที่ 39/2563 วันที่ 18 มีนาคม  2563
สศก. สนองมาตรการรัฐเข้มข้น โควิด-19 เชิญชวนแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ ครบรอบ 41 ปี สศก.
พร้อมเล็งแนวทาง Work from home  ย้ำ งานมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบผู้ติดต่อราชการ
 
            นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดในวงกว้างมากขึ้น รัฐบาลจึงได้สั่งการให้ส่วนราชการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อชะลอและหยุดยั้งการระบาดของโรค ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

           สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามบริเวณต่างๆ ซึ่งในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สศก. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด ทั้งสถานที่ห้องปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน

            นอกจากนี้ เลขาธิการ สศก. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิจารณาศึกษาแนวทางการทำงานที่บ้าน (Work from home)  โดยกำหนดประเภทงานและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่จำเป็นในการผลัดเวรให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มาติดต่อราชการ และมอบหมายงานที่จะให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการภายในที่พักอาศัย โดยจะมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การติดตามประเมินความก้าวหน้า และการรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยกำหนดให้มีการประชุมหรือนำเสนองานผ่านช่องทางไลน์ หรือ video conference หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุมที่สำนักงาน จะกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน โดยไม่ให้มีการรวมกลุ่มเกิน 50 คน ตามมาตรการคณะกรรมการฯ กำหนด และจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร รวมถึงการจัดอาหารจานเดียว หรือ อาหารกล่อง เป็นต้น  

              สำหรับกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ได้ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น คงไว้เพียงกิจกรรมที่ดำเนินการตามประเพณี  โดยกำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด คัดกรอง และจำกัดผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้ สศก ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและบุคคลทั่วไปทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สศก. ผ่านทาง www.oae.go.th  โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาร่วมงาน เพื่อร่วมกันยับยั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
***********************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม