“สศท.3 ร่วมพิธีมอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีมอบเงินให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย  จินดาหลวง) เป็นประธาน     ในพิธีมอบเงินอุดหนุนรอบแรกให้แก่เกษตรกร งวดที่ 1 จำนวน 97 ราย  เนื้อที่ 648.25 ไร่ ไร่ละ 4,000 บาท จำนวนเงิน 2,592,600 บาท ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี  ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว     มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 477 ราย เนื้อที่ 3,721 ไร่ เกินจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ เกษตรกรจำนวน        100 ราย เนื้อที่ 1,000 ไร่