สศท.5 จัดประชุมหารือโครงการ Zoning

วันนี้ (6 ก.ย.61) เวลา 08.30 น. นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 มอบหมายให้ ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จัดการประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจาก กองนโยบายและแผน , ศูนย์สารสนเทศการเกษตร , สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้นำเสนอการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรระดับจังหวัด เพื่อเป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map ระดับจังหวัด พร้อมทั้งระดมสมองร่วมกับตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมา , ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) , เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)เพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลสถานการณ์ด้านการเกษตรและแนวทางการปรับเปลี่ยนสินค้าทางเลือกในระดับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างยั่งยืน